: O NAMA :POINT, POduze�e za INformati�ku Tehnologiju je osnovano 1989. godine u Zagrebu s ciljem da se korisnicima ponudi takva rje�enja informatizacije poslovanja poduze�a koja na brz i efikasan na�in daju odmah vidljive rezultate. Zahvaljuju�i velikom iskustvu i informati�koj kompetenciji razvojnog tima, u kratkom vremenu POINT je postigao zavidan renome kao pouzdan poslovni partner.

POINT COMPUTERS - PLO�E osnovan je 1993. godine s namjerom �to kvalitetnije podr�ke korisnicima programskog paketa PISplus s podru�ja juga Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Sjedi�te je u Plo�ama, koje jednakom udaljenosti od Dubrovnika, Splita i Mostara predstavljaju idealnu lokaciju.

Trude�i se da korisnicima sa teritorija Bosne i Hercegovine pru�i �to bolju i kvalitetniju podr�ku osnovano je i poduze�e u Sarajevu, POINT SARAJEVO.

Useljenjem u nove vlastite poslovne prostore u velja�i 1997. POINT je stvorio uvjete za osobni razvoj i �to bolju i kvalitetniju uslugu na�im korisnicima. U na�oj poslovnoj zgradi u Lu�kom kao i u poslovnom prostoru u Plo�ama u mogu�nosti smo organizirati prezentacije i obuku za najzahtjevnije korisnike.

: DJELOMI�NA REFERENTNA LISTA :

Barpeh Dalmata
inter�ped d.d. Revicon
Roefix Croatia Osiguranje
Coca-Cola Siemens
HAK Zra�na luka - Split Ka�tela
Erste Jadranska pivovara - Split
Fuchs Grawe d.d.
Filip Gramat
Wurth
Sarajevi International Airport  (C) 2012. Point, Plo�e / sva prava pridr�ana
najbolji pogled pri rezoluciji 1024x768